Meie koolist

Üldised dokumendid


RIIGI TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 Gümnaasiumi riiklik õppekava
Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
  Jõhvi Gümnaasiumi põhimäärus
 
KOHALIKU TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Jõhvi valla arengukava
 
KOOLISISESED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Üldised Jõhvi Gümnaasiumi arengukava 2018-2021
Kooli kodukord 
Tunnustamise kord
Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Isikuandmete töötlemine Jõhvi Gümnaasiumis
   
Õppetöö Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosa
Ainekavad kättesaadavad e-päevikus TERAs

Üldine hindamisjuhend

Kursuste hindamisjuhendid
kättesaadavad e-päevikus TERAs

Õpilasuurimuste ja praktiliste tööde juhend
kättesaadav e-päevikus TERAs ja Moodles

Kirjalike tööde vormistamise juhend
kättesaadav e-päevikus TERAs

Taotlus õppetööst vabastamiseks
kättesaadav e-päevikus TERAs

Avaldus, kooliväliste õpingute arvestamiseks kooli õppekava osana 
kättesaadav e-päevikus TERAs
   
Toetused Majutuskulude hüvitamise kord
Sõidukulude hüvitamise kord
   
Muu dokumentatsioon Töötasujuhend

Õppejuhi, õppearendusjuhi, tugispetsialistide ning
teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Hankekord
Dokumendiregister
   

Info kodulehel oleva avaliku teabe kohta:
juhiabi tel 39 29 720; kool@johvig.ee


 


 

Info kodulehel oleva avaliku teabe kohta:
juhiabi tel 39 29 720; kool@johvig.ee


 


 

RIIGI TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 Gümnaasiumi riiklik õppekava
Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
  Jõhvi Gümnaasiumi põhimäärus
 
KOHALIKU TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Jõhvi valla arengukava
 
KOOLISISESED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Üldised Jõhvi Gümnaasiumi arengukava 2018-2021
Kooli kodukord 
Tunnustamise kord
Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Isikuandmete töötlemine Jõhvi Gümnaasiumis
   
Õppetöö Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosa
Ainekavad kättesaadavad e-päevikus TERAs

Üldine hindamisjuhend

Kursuste hindamisjuhendid
kättesaadavad e-päevikus TERAs

Õpilasuurimuste ja praktiliste tööde juhend
kättesaadav e-päevikus TERAs ja Moodles

Kirjalike tööde vormistamise juhend
kättesaadav e-päevikus TERAs

Taotlus õppetööst vabastamiseks
kättesaadav e-päevikus TERAs

Avaldus, kooliväliste õpingute arvestamiseks kooli õppekava osana 
kättesaadav e-päevikus TERAs
   
Toetused Majutuskulude hüvitamise kord
Sõidukulude hüvitamise kord
   
Muu dokumentatsioon Töötasujuhend

Õppejuhi, õppearendusjuhi, tugispetsialistide ning
teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Hankekord
Dokumendiregister