Õppetöö korraldus

Klassitüübid:
100% eestikeelne õppekava - võimalik valida põhikoolis eestikeelsel õppekaval õppinud õpilasel.
eestikeelne õppekava - võimalik valida põhikoolis keelekümbluse või venekeelsel õppekaval õppinud õpilastel.

Perioodõpe: õppetöö toimub perioodõppena, st õppeaasta jaguneb viieks perioodiks.
Kooliaastas on 175 õppepäeva ehk 35 õppenädalat.

Koolivaheajad: neid on aasta jooksul viis kogukestvusega vähemalt 12 nädalat. Suvine koolivaheaeg kestab vähemalt 8 järjestikust nädalat. 

Tunni pikkus ja tundide arv: kontakttund on 70 minutit pikk ja 21 tunnist moodustub üks kursus. Ühel koolipäeval on 3-5 tundi. 

Valikmoodulid: https://johvig.ee/valikainedlink opens on new page

Keeleõpe: 
B2 keeleoskustasemel (põhikoolis õpitud esimene võõrkeel) on võimalik õppida inglise, vene ja saksa keelt,
B1 keeleoskustasemel (põhikoolis teine võõrkeel) on võimalik õppida vene ja saksa keelt.
Õpilaste piisava huvi korral pakume võimalust õppida prantsuse keelt.

Hindamine
Kursuse- ja kooliastmehinde andmisel õpitulemustele kasutatakse 5-palli süsteemi. Valikainete puhul võib kasutada õpitulemuste kajastamiseks ka arvestatud või mittearvestatud hinnangut. Õppeprotsessis kasutatakse õppimist toetava hindamise metoodikat. Väärtushoiakuid ja loovust väljendavaid õpitulemusi numbriliselt ei hinnata, vaid antakse nende saavutatuse kohta õpilasele kirjeldavat tagasisidet.
Hindamise täpsem korraldus, õpilaste ja lastevanemate õpitulemustest teavitamise, hinnete ja hinnangute vaidlustamise ning järelvastamise ja järeltööde võimaldamise kord on sätestatud kooli kodukorras, üldhindamisjuhendis ja ainekursuse hindamisjuhendis.

Mentorlussüsteem:
JG10 - kõik 10ndad klassid
JG11 - kõik 11ndad klassid
JG12 - kõik 12ndad klassid
Iga klassi peale on üks-kaks mentorit (klass on jaotatud kuni kahe mentori vahel).
Tervel lennul (JG10-JG12) on lisaks mentoritele lennuülene juhtivmentor.

 

 

Avaldatud 28.02.2018. Viimati muudetud 07.02.2024.