Õpilaste toitlustus eriolukorra ajal

Loomise kuupäev 03.04.2020

Lugupeetud lapsevanemad!

Kooli pidaja otsusel pakutakse riigis kehtiva eriolukorra ja distantsõppe perioodil koolilõunat ainult abivajavatele õpilastele, kelle pered on Eestis valitseva kriisi tõttu sattunud majanduslikesse raskustesse.
Kool korraldab koostöös kohalike omavalitsustega abivajavate õpilaste toitlustuse.
Lennujuhendajad kaardistavad abivajadused ning jagavad ka kohalike omavalitsuste sotsiaalteenistuste kontakte.

Lõunasöögi saamiseks tuleb lapsevanemal lennujuhendajale esitada taotlus koos põhjendusega.
Iga abivajava õpilasega tegeletakse individuaalselt koostöös kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega.

Kõikidele õpilastele kool koolilõunat ei paku, sest seda ei ole ohutu korraldada. Kehtestatud eriolukorra tingimustes ei ole koolil õigust korraldada suuri kogunemisi (toidupakkide väljastamine enam kui 400-le õpilasele ei ole paraku ohutu).


Lugupidamisega
Tatjana Ait
direktor

--

JÕHVI VALLAVALITSUSE 03.04.2020 pöördumine

Lugupeetud Jõhvi valla lapsevanemad,

Viimastel päevadel on vallaelanike pöördumiste arv seoses koduõppel olevate õppuritega toitlustamisega tõusnud. Haridusvaldkonna abivallavanemana leian, et antud küsimus nõuab lahtirääkimist. Seoses koroonaviiruse levikuga, otsustas vabariigi valitsuskabinet viia nakkusohu tõttu haridusasutused distantsõppele. Seoses asjaoluga, et koolimajad on kinni ning koolilõunat õpilastele ei pakuta, Jõhvi Vallavalitsus, juhindudes Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi soovitustest, korraldas operatiivselt abivajajatest õppurite toitlustamise (soe toit või kuivtoidupakk). 

Tänase seisuga toitlustab Jõhvi vald nii koolilapsi kui ka gümnasiste, oma kuivtoidupakki või sooja toidu saavad juba 100 last, lõviosa nendest saavad toidukorra kätte oma elukohajärgselt. Siin tuleb ausalt öelda, et küsimus ei ole rahas, mis on õppetöö ajal koolis lapse toitlustamiseks ettenähtud riigi poolt, meie räägime eriolukorrast riigis ja kehtestatud karantiinist. Püüame maksimaalselt maandada riski ja säilitada kehtestatud karantiinireegleid ning välistada massiliselt laste kokkusaamist kooli juures kuivpaki saamisel. Sellega proovime omaltpoolt kutsuda mõistvale suhtumisele antud olukorra osas neid peresid, kes tänasel päeval ei pea tundma puudust toidu olemasolemisest ega mõtlema, kuidas ja millega toita oma peret ka raskel ajal. 

Siinkohal ma rõhutan, et meie osutame abi abivajajatele, hinnates abivajadust juhtumipõhiselt ning lähtudes nii Perekonnaseaduses (§ 113. Vastastikuse toetamise ja arvestamise kohustus) kui ka Lastekaitseseaduses sätestatud punktidest (§ 7. Lapsevanema ja last kasvatava isiku vastutuse).

Allpool on toodud Haridus-ja Teadusministeeriumi vastus samateemalisele küsimusele:

Kas koolid peavad korraldama distantsõppe perioodil koolilõuna pakkumise?

Õppetöö koolihoones ei toimu, seega koolilõunat ei pakuta. Kodus olevatele õpilastele koolilõuna pakkumine ei ole üldjuhul võimalik (hügieeninõuete täitmine, keerukas logistika, haiguste võimalik levitamine jm). Kui koolile või kohalikule omavalitsusele on teada õpilased, kelle kodune olukord ei võimalda nõuetekohast toitlustust, siis tagatakse see koostöös sotsiaalvaldkonnaga individuaalselt
Koolilõuna raha ei kanta üle õpilastele või lapsevanematele va kutseõppeasutustes, kus jätkub senine süsteem.

Info allikas:https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustelelink opens on new page 

 

Lugupidamisega 

Aleksei Naumkin 

abivallavanem

 

Уважаемые родители,

В последнее время возросло обращение жителей в связи с обеспечением питанием учеников, которые сейчас обучаются дистанционно. Как вице-старейшина в том числе по вопросам образования, считаю, что эти вопросы необходимо проговаривать и объяснять. В связи с распространением коронавируса, кабинет правительства Эстонской Республики решил перевести учащихся на дистанционное обучение. Учитывая, что школы закрыты и ученикам не предлагаются школьные обеды,  Йыхвиская волость, согласно рекомендациям Министерства образования и науки и Социального министерства, оперативно организовала питание (горячий обед или сухой паек) нуждающимся учащимся.

На сегодняшний момент Йыхви кормит как учеников основной школы, так и гимназистов, свой обед или сухой паек получают уже 100 детей, львиная доля из них получают эту еду по месту жительства.

Здесь нужно честно сказать, что вопрос не в деньгах, которые в школе предусмотрены для детей со стороны государства, мы говорим об особом положении в государстве и действующем карантине. Мы пытаемся по максимуму снизить риски и сохранить возможности для обеспечения правил дистанцирования и карантина, т.е. исключить массовые скопления детей у школ для получения сухих пайков. Поэтому мы призываем к пониманию те семьи, которые в данный момент не испытывают острой необходимости в помощи и не должны думать о том, как в трудное время прокормить свою семью.

Подчеркну, что мы оказываем помощь нуждающимся, оценивая каждый случай индивидуально, исходя как из Закона о семье (§ 113. Обязанность оказывать взаимную поддержку и считаться друг с другом), так и из пунктов Закона о защите детства (§ 7.  Ответственность родителя и лица, воспитывающего ребенка)

Ниже приведен ответ Министерства образования и науки по данному вопросу

Должны ли школы организовывать питание в период дистанционного обучения?

«Учебной работы в здании школы не ведется, поэтому школьные обеды не предлагаются. Организовать школьные обеды детям, которые находятся дома, в большинстве случаев невозможно, по причине невозможности гарантировать соблюдение требований гигиены, сложностей с доставкой, потенциального распространения инфекции и т.д. Если школе или местному самоуправлению известно о том, что есть ученики, финансовое положение семьи которых не позволяет им нормально питаться, то помощь в виде школьного обеда организуется вместе с социально службой в индивидуальном порядке». 

Источник: https://www.hm.ee/ru/predotvrashchenie-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infekcii-informaciya-dlya-uchebnyh-zavedeniylink opens on new page

С уважением,

Алексей Наумкин

Вице-старейшина Йыхви

Viimati muudetud 03.04.2020.