Koolielu

Kodukord


Jõhvi Gümnaasiumi kodukord (kehtib alates 01.09.2020)

(direktori 22.06.2020 KK nr 2020/1-2/12)

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Kooli kodukord on õpilasi, koolitöötajaid ja õpilaste vanemaid (edaspidi: koolipere) siduv kokkulepe, mis lähtub põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, muudest seadustest ja dokumentidest. Lisaks arvestab kooli kodukord üldiste väärtuste ja käitumise heade tavadega.

1.2 Kodukord reguleerib igapäevast suhtlemist, käitumist ja ühistegevust koolimajas, kooli territooriumil ja kooli korraldatud üritusel, õppekäigul ja õppelaagris ning kooli esindamisel koolivälistel üritustel.
Kooli territoorium on
1.2.1 kooli füüsiline territoorium (koolimaja ja selle ümbrus sh väliõppeklasside alad, kooliparkla, koolimaja ja -parkla vaheline ala),
1.2.2 kooli virtuaalruum (kooli koduleht, kooli õppeinfosüsteem, kooli poolt hallatavad sotsiaalmeedia kontod jne).

1.3 Kooli kodukord ja sellesse tehtavad muudatused arutatakse läbi kooli töötajatega ning esitatakse enne kehtima hakkamist arvamuse avaldamiseks õppenõukogule, õpilasesindusele ja hoolekogule.

1.4 Kodukorra kehtestab direktor.

 

2. ÜLDISED PÕHIMÕTTED

2.1 Jõhvi Gümnaasiumi põhiväärtusteks on inimlikkus, tarkus ning loovus. Kooli igapäevaelu, õppetöö ja õppetöövälised tegevused toimuvad kooskõlas kooli põhiväärtustega.

2.2 Esmane õppetööd puudutava info jagamise koht on õppeinfosüsteem Stuudium. Täiendavate infokanalitena kasutatakse kooli veebilehte, e-posti, sotsiaalmeedia võrgustikke, kooli infotelereid ja suulist info jagamist koolipere liikmetele.

2.3 Õpilane ei tohi direktori/õppejuhi/lennujuhendaja/mentori loata koolimajja kutsuda ega sisse lasta inimesi, kes ei ole koolipere liikmed.

2.4 Üleriided ja välisjalanõud jäetakse gümnaasiumi avatud ja mittelukustavasse garderoobi. Üleriietes ja välisjalanõudes viibimine on lubatud ainult garderoobialal. Vahetusjalanõude puudumisel tuleb koolimajas ringi liikuda jalanõudeta või ühekordsetes sussides.

2.5 Kool on ametiasutus. Gümnaasiumi õpilased ja töötajad riietuvad koolimajas korrektselt ja kannavad vahetusjalanõusid.

2.6 Õpilased hoolitsevad oma välimuse eest, on puhtad, kannavad eale ja aastaajale sobivat riietust. Riietuse juures kasutatavad aksessuaarid on tagasihoidlikud ning ei ohusta õpilast ennast ega kaasõpilasi.
Vahetusjalatsid on hügieenilised, jala- ja põrandasõbralikud. Kehalise kasvatuse tunnis kannavad õpilased sportimiseks sobivaid jalanõusid. Kehalise kasvatuse tunni riietega ei käida teistes õppetundides.

Koolis ei kanta
2.6.1 dresse (dressipüksid ja -pluus on lubatud ainult kehalise kasvatuse tunnis, sportlikel üritustel, matkadel jne);
2.6.2 silmapaistvalt avara dekolteega ja väga lühikesi pluuse, kleite ning seelikuid (pluus peab katma kõhu ning seelik/kleit peab olema viisaka pikkusega);
2.6.3 katkiseid teksaseid ja muid silmapaistvalt rebenenud riideid;
2.6.4 peakatteid (k.a kapuutsi, v.a põhjendatud juhtudel nt. esinemiskostüümid).

Aktusel, eksamil, uurimistöö või praktilise töö kaitsmisel ja muul pidulikul üritusel kantakse pidulikku riietust (soovitatavalt valge pluus/triiksärk ja tumedad püksid või seelik).

2.7 Koolipere liikmed peavad silmas viisaka käitumise reegleid ning ei käitu teist isikut häirival või ohtu seadval viisil.

2.8 Koolimajast või kooli territooriumilt leitud esemed tuleb viia infolauda administraatori kätte.

2.9 Koolihoones ei ole lubatud segada oma tegevusega kaasõpilasi ja töötajaid.

2.10 Kooli territooriumil ja koolihoones pole lubatud poliitpropaganda, kanda või presenteerida Eesti riigi vastast atribuutikat.

2.11 Õpilane, kooli töötaja, külalised, hoones viibiva teenuseosutaja töötaja ei tohi ohustada oma tegevusega koolis viibivate isikute turvalisust.

2.12 Koolipere liige aitab kaasa kooli igapäevaelu sujuvuse tagamisele.


3. KOOLIPÄEVA KORRALDUS

3.1 Koolipäevadel on koolimaja avatud esmaspäevast neljapäevani 7:50-19:00, reedeti 7:50-18:00 (v.a üritused, taotluse alusel toimuvad tegevused). Koolimaja välisuksed on suletud ning õpilased saavad kooli siseneda e-õpilaspiletiga.

3.2 Õppetunnid algavad ja lõpevad vastavalt tunniplaanile. Õppetunnid algavad kell 8.45. Õppetunni kestuseks on 75 minutit, millest 70 minutit on kontakttund ning 5 minutit on aeg õpilase iseseisvaks tööks.

3.3 Vahetunni pikkus on 10 minutit, välja arvatud söögivahetund, mille pikkus on 55 minutit.

3.4 Õppetundide ajad on
08.45 - 09.55
10.05 - 11.15
11.25 - 12.35
13.30 - 14.40
14.50 - 16.00

3.5 Kooli tunniplaan on avalik ning leitav kooli kodulehelt. Koolis toimuvad tunniplaanivälised üritused on märgitud õppeinfosüsteemis ning kooli kodulehel.

3.6 Juhendatud õpe (ainetund) on esmane õppevorm. Koolis ei ole koolikella. Ainetunni osapooled jõuavad tundi õigel ajal ning tundi alustab ja lõpetab õpetaja. Varasema tunnist lahkumise korral peab õpilasel olema lennujuhendaja/mentori kirjalik luba, mille lennujuhendaja/mentor kirjutab aineõpetajale õppeinfosüsteemis.

3.7 Õpetaja tunnist puudumise korral teavitab õpilane sellest kooli õppejuhti või direktorit.

3.8 Tundi hilinemine fikseeritakse Stuudiumis. Kui õpilane hilineb 20 või enam minutit, märgib aineõpetaja õpilasele puudumise.

3.9 Mobiiltelefoni ja muid tehnoloogilisi vahendeid võib kasutada tunnis eesmärgipäraselt aineõpetaja nõusolekul või korraldusel, vastasel juhul on õpetajal õigus need hoiule võtta ja õpilasel kohustus hoiule anda. Hoiulevõtt fikseeritakse märkusena õppeinfosüsteemis Stuudium. Hoiule võetud asjad saab õpilane tunni lõpus kätte õpetajalt (PGS § 58 lg 3 p 6).

3.10 Koolis on kasutusel veebipõhine õppeinfosüsteem Stuudium.

3.11 Koolihoonest väljaspool toimuva õppetöö korraldamise, kooli esindamise olümpiaadidel, võistlustel vms ja õpilaste turvalisuse eest vastutab õppetööd läbiviiv või õpilasi saatev kooli töötaja. Väljaspool koolihoonet toimuv õppetöö või kooli esindamine tuleb hiljemalt 3 tööpäeva enne selle toimumist vastavalt kooli e-päevikus asuvale taotlusvormile õppejuhiga kooskõlastada.

 

4. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Õpilase õigused

4.1.1 Jõhvi Gümnaasiumi õpilasel on õigus
4.1.1.1 osaleda õppetöös;
4.1.1.2 saada kooli juhtkonnalt, lennujuhendajalt/mentorilt, õppenõustajalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja hindamise kohta;
4.1.1.3 saada õppekavas ettenähtu omandamiseks lisatuge;
4.1.1.4 valida enda huvidele ja võimetele vastav õppemoodul ning pakutavate valikkursuste hulgast täiendavaid valikaineid;
4.1.1.5 saada esmast meditsiinilist abi;
4.1.1.6 kasutada kooliõe teenust;
4.1.1.7 saada karjäärinõustamist;
4.1.1.8 olla valitud kooli õpilasesindusse ning õpilaste esindajaks kooli hoolekogusse;
4.1.1.9 teha õpilasesindusele, kooli juhtkonnale ja/või õpetajatele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;
4.1.1.10 osaleda kooli huviringide töös ja õppekavavälises tegevuses;
4.1.1.11 pöörduda õppe- ja kasvatustegevuses ettetulevate vaidlusküsimuste lahendamiseks lennujuhendaja/mentori ja kooli juhtkonna poole;
4.1.1.12 olümpiaadi koolivoorus osaleval õpilasel on õigus olla samal päeval õppetööst vabastatud, piirkondlikuks olümpiaadiks või ainealaseks võistluseks valmistuval õpilasel on õigus ühele ja vabariikliku olümpiaadi eel kahele vabale päevale.

4.2 Õpilase kohustused

4.2.1 Jõhvi Gümnaasiumi õpilane on kohustatud
4.2.1.1 osalema õppetöös vastavalt kooli tunniplaanile ja õppekorraldusele (nt loeng, iseseisev töö, projektipäev, õppekäik, e-õppepäev, eksami konsultatsioon jm);
4.2.1.2 täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi vastavalt oma võimetele, pöörduma õpioskuste puudumisel õppenõustaja poole;
4.2.1.3 tagama tunnis töörahu, mitte segama kaasõpilasi ja õpetajat;
4.2.1.4 teavitama oma õppetööst puudumisest esimesel võimalusel lennujuhendajat/mentorit ja vajadusel aineõpetajat (sh koolipäeva kestel);
4.1.2.5 lugema vähemalt üks kord tööpäeva jooksul Stuudiumi keskkonda edastatud sõnumeid ja hoidma end kursis koolis toimuvaga;
4.1.2.6 käituma viisakalt kaasõpilaste ja täiskasvanutega, austama üldtunnustatud ühiselu reegleid;
4.1.2.7 järgima tervislikke eluviise;
4.1.2.8 esindama ennast ja oma kooli väärikalt, mitte kahjustama kooli mainet;
4.1.2.9 täitma kooli kodukorda ja järgima Eesti Vabariigi seadusi;
4.1.2.10 täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid (sh määratud konsultatsioone);
4.1.2.11 suhtuma kooli varasse hoolivalt ja tagastama koolist saadud vahendid õigel ajal. Õpilane (piiratud teovõimega õpilase puhul tema vanem) hüvitab koolile teadlikult või hoolimatusest tekitatud materiaalse kahju.

4.2.2 Gümnasist ei valeta, ei kirjuta maha, ei plagieeri ega peta mingil muul viisil. Sellise tegevuse tagajärjed on välja toodud kooli üldhindamisjuhendis.

4.3 Koolitöötaja õigused ja kohustused:

4.3.1 Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

4.4 Õpilase vanema/seadusliku esindaja õigused ja kohustused:

4.4.1 Õpilase vanemal/seaduslikul esindajal on õigus
4.4.1.1 saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevust puudutavates küsimustes;
4.4.1.2 teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid oma lapse lennujuhendajale/mentorile, õppejuhile ja koolijuhile;
4.4.1.3 taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist;
4.4.1.4 otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
4.4.1.5 osaleda lastevanemate koosolekul;
4.4.1.6 saada valituks kooli hoolekogusse;
4.4.1.7 pöörduda õppe-ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks õpilase lennujuhendaja/mentori, aineõpetaja või õppejuhi poole. Kõiki osapooli mitte rahuldava tulemuse puhul ka kooli direktori ja hoolekogu poole.

4.4.2 Õpilase vanemal on kohustus võimaldada ja soodustada õpilase osalemist õppetöös, sealhulgas
4.4.2.1 luua oma lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
4.4.2.2 esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada kooli nende muutumisest;
4.4.2.3 tutvuda koolielu korraldavate dokumentidega;
4.4.2.4 teha kooliga koostööd “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
4.4.2.5 kasutada meetmeid, mida kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus talle pakub;
4.4.2.6 pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole.

 

5. ÕPPETÖÖST PUUDUMINE JA SELLEST TEAVITAMISE KORD

5.1 Õpetaja märgib puudujad tunni alguses e-päevikusse.

5.2 Õppetööst puudumine on lubatud ainult mõjuval põhjusel. Mõjuvad põhjused on järgnevad:
5.2.1 õpilase haigus/tervislik seisund;
5.2.2 olulised perekondlikud põhjused;
5.2.3 kooli ametlik esindamine;
5.2.4 läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;
5.2.5 koolivälise huvitegevusega seotud esinemised/esindamised (tõendi alusel).

5.3 Kui õpilane puudub haiguse tõttu või perekondlikel põhjustel, teavitab õpilase vanem/seaduslik esindaja lennujuhendajat/mentorit esimesel võimalusel (koolipäeva hommikul, põhjendatud juhtudel koolipäeva lõpuks). Erandkorras (kui lapsevanemal või õpilase seaduslikul esindajal ei ole võimalust ühendust võtta) võib oma puudumisest teavitada ka õpilane ise. Teavitamata puudumisest hilisemal päeval esitatud tõendeid ei aktsepteerita ning need puudumised jäävad päevikus põhjuseta puudumisteks.

5.4 Puudumisest teavitamine toimub telefonikõne, tekstisõnumi, e-kirja või õppeinfosüsteemi sissekandega.

5.5 Puudumine ei vabasta õpilast õppetunnis taotletavate õpitulemuste saavutamise kohustusest.

5.6 Pikaajalise vabastuse kohta kehalisest kasvatusest peab õpilane või vanem/seaduslik esindaja esitama tõendi aineõpetajale vabastuse kehtivusaja alguses. Vabastuse saanud õpilane täidab õpiülesandeid, mille õpetaja on talle tunni alguses andnud (õpetaja määrab ka õpiülesannete täitmise koha).

5.7 Kui õpilane peab õppetöö ajal koolist lahkuma, on ta kohustatud sellest teavitama lennujuhendajat/mentorit. Kui see ei ole võimalik, siis aineõpetajat või õppenõustajat.

5.8 Enam kui kolme järjestikuse koolipäeva pikkuseks puudumiseks mittetervislikel põhjustel tuleb taotleda hiljemalt kaks tööpäeva varem kooli õppejuhilt eriluba. Vastava blanketi saab õppeinfosüsteemist või lennujuhendaja/mentori käest.

5.9 Õpilase puudumiseks võistluse või esinemise tõttu annab loa õppejuht taotluse alusel. Taotluse võib õppejuhile esitada õpilane, tema vanem, aineõpetaja, huviringi esindaja või võistluse/esinemise korraldaja.

5.10 Õppekäigud on õppetöö osa. Õppekäigul osalemine on õpilasele kohustuslik. Õppekäiku saatvate täiskasvanute arv sõltub marsruudist ja sihtkohast.

5.11 Kool ega kooli töötajad ei korralda väljasõite, millel ei ole õppetööga seotud eesmärke.

 

6. ÕPILASE JA VANEMATE TEAVITAMINE

6.1 Õpilasele kohalduv päevakava tehakse õpilastele ja nende vanematele teatavaks kooli õppeinfosüsteemi ja veebilehe kaudu.

6.2 Hindamise põhimõtteid kirjeldatakse kooli õppekavas, üldises hindamisjuhendis, ainekursuste hindamisjuhendites ja õppeinfosüsteemis.

6.3 Hindamise põhimõtted ja korra, ainekursuse jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid ja planeeritavad üritused teeb aineõpetaja gümnaasiumiõpilasele teatavaks ainekursuse algul. Üldhindamisjuhend ja iga ainekursuse hindamisjuhend on leitav õppeinfosüsteemis.

6.4 Kool teavitab õpilast ja tema vanemat/seaduslikku esindajat õpitulemustest õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu.

6.5 Õpilasel on õigus saada aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

6.6 Alaealise õpilase vanemal on õigus saada soovi korral teavet oma lapse hinnete kohta lennujuhendajalt/mentorilt või aineõpetajalt e-kirja või Stuudiumi sõnumi teel.

6.7 Arengu- ja koostöövestlused toimuvad koolis sätestatud korra alusel.

 

7. ÕPILASPILETI KASUTAMISE KORD

7.1 Jõhvi Gümnaasiumis on kasutusel elektrooniline õpilaspilet (e-õpilaspilet), mis tõendab, et õpilane õpib Jõhvi Gümnaasiumis.

7.2 E-õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm on kehtestatud 13.08.2010. a haridus- ja teadusministri määrusega nr 42 “Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”.

7.3 E-õpilaspilet väljastatakse kehtivusajaga kolm aastat.

7.4 E-õpilaspileti kadumisest või purunemisest tuleb teatada viivitamatult kooli juhiabile, kes sulgeb õpilaspileti ja väljastab täisealise õpilase või alaealise õpilase vanema / seadusliku esindaja kirjaliku taotluse alusel duplikaadi.

7.5 E-õpilaspilet kuulub koolile ning on väljastatud konkreetsele õpilasele. Õpilaspiletit on keelatud anda teistele kasutada. Leitud õpilaspilet tuleb tuua kooli lennujuhendajale/mentorile, administraatorile või juhiabile.

7.6 Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või vanem/ seaduslik esindaja kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile.

7.7 Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast väljastatakse talle dokumendid pärast e-õpilaspileti koolile tagastamist.

7.8 Tagastatud e-õpilaspilet hävitatakse.
 

8. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE

8.1 Õpilasi tunnustatakse “Jõhvi Gümnaasiumi koolipere tunnustamise kord” alusel.

 

9. PILDI- JA VIDEOMATERJALIDE AVALIKUSTAMINE

9.1 Kooli kodulehel ei avaldata õpilaste nimekirju (v.a vilistlaste nimekirju) ega klassipilte.

9.2 Õpilaste saavutusi konkurssidel, olümpiaadidel, võistlustel kajastatakse kooli kodulehel (rubriigis „Silmapaistev Arhitekt“, uudised), kooli sotsiaalvõrgustikes, koolisiseses infokanalis (siseteler, Stuudium, infokiri, kooli ajaleht).

9.3 Kajastatavad andmed: nimi, klass, saavutatud koht, konkursi andmed, pildimaterjal (selle olemasolul).

9.4 Koolis toimuvaid üritusi ja sündmuseid kajastatakse kooli kodulehel, kooli sotsiaalmeedia lehtedel ja/või koolisisestes infokanalites.

9.5 Kooli tellitud fotograaf/videograaf, kes pildi/videomaterjale koolile kooli ajaloo säilitamise eesmärgil teeb, pildistab/filmib avalikult, mistõttu isikul, kes ei soovi pildile/videomaterjalidele jääda, on võimalus ning kohustus kaamera ette jäämisest ise hoiduda.

9.6 Nõusoleku pildi- ja videomaterjali avaldamiseks annab lapsevanem õpilase kooli sisseastumisel Arno-s (haridussteenuste haldamise süsteem) esitataval avaldusel.

9.10 Kui alaealise õpilase vanem ei ole nõus, et tema lapsest pilti/videomaterjali tehakse, on vanemal kohustus oma last sellest selgelt informeerida ning teda instrueerida, et laps kaamera ette jäämisest hoiduks.

9.11 Õigus esinejana üritustel või osatäitjana koolivideotes osaleda on vaid pildi/videomaterjalide avaldamisega nõus oleval täisealisel õpilasel / vanema nõusolekut omaval alaealisel õpilasel. Reeglist kinnipidamise eest vastutab täisealine õpilane / alaealise õpilase vanem.

9.12 Üritusel pildile jäänud isikul (või alaealise lapse puhul tema vanemal) on õigus paluda avaldatud pilt kooli kodulehelt ja kooli sotsiaalmeedia lehelt eemaldada, kirjutades vastavasisulise teate koos viitega pildi asukohale kooli üldmeilile (kool@johvig.ee).

 

10. JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMINE

10.1 Kooli hoones ja territooriumil  on videovalve.

10.2 Videovalvet võib kasutada Jõhvi Gümnaasiumi hoone, territooriumi ja territooriumile paigaldatud vara kaitseks ning territooriumil viibivate isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks.

10.3 Jälgimisseadmestiku kasutamise põhimõtted on kirjeldatud “Jõhvi Gümnaasiumi IT eeskirjas”.

 

11. VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE, JUHTUMIST TEAVITAMISE JA SELLE LAHENDAMISE KORD

11.1 Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest kannavad hoolt kõik koolipere liikmed.

11.2 Vaimset või füüsilist turvalisust (edaspidi turvalisust) ohustavaks olukorraks loetakse vaimset ja füüsilist vägivalda, kübervägivalda, kriisi, terviseriket, traumat ja muud olukorda, kus on ohus koolipere liikme või liikmete vaimne või füüsiline heaolu.

11.3 Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks
11.3.1 on keelatud kaasinimeste suhtes vaimse ja füüsilise vägivalla kasutamine;
11.3.2 on keelatud pildistamine ja salvestiste tegemine ilma kohalolijate nõusolekuta;
11.3.3 ei ole soovitatav väärisesemete, raha jm jätmine garderoobi ega mujale kooli ruumidesse (kool ei vastuta kaduma läinud esemete eest).
11.3.4 õpilane hoiab oma õppevahendite kapi lukus. Kui õpilane on kapi võtme kaotanud, avab kapi vajadusel administraator ning õpilasel tuleb hüvitada kaotatud kapi võtme asendamise kulu.

11.4 Õpilaste, koolitöötajate, külaliste ja/või kooli vara turvalisust ohustavast olukorrast teavitab sündmuse pealtnägija/sündmuses osaleja viivitamatult koolitöötajat. Direktor või tema poolt volitatud isik teavitab vajadusel nimetatud olukorrast õpilase vanemat, vastavat ametiasutust ja/või korrakaitseorganit ning kutsub vajadusel kohale arstiabi.

11.5 Gümnaasiumi territooriumil, gümnaasiumihoones, õppekäikudel ning kooliüritustel on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:
11.5.1 relv relvaseaduse tähenduses;
11.5.2 lõhkeaine pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
11.5.3 aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks (sh narkootilised ained, alkohoolsed joogid jne);
11.5.4 kofeiini sisaldavad ergutusjoogid (energiajoogid);
11.5.5 kõik erinevad tubakatooted, tubakalaadsed tooted, nikotiinitooted,  e-sigaretid;
11.5.6 muu ese või aine, mida kasutatakse (või mida võib kasutada) õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks (nt. pipragaas).

11.6 Kui kooli töötajal tekib põhjendatud kahtlus, et õpilase valduses on punktides 11.5.1-11.5.6 nimetatud esemeid või aineid, võtab kooli töötaja kasutusele meetmed vahetu või vahetult eesseisva ohu vähendamiseks või kõrvaldamiseks.

11.7 Nimetatud meetmed on kirjeldatud dokumendis “Keelatud esemete äravõtmise kord”.

 

12. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMINE

12.1 Tulekahju korral tegutsemine on kirjeldatud kooli „Tulekahju korral tegutsemise plaanis“, mida tutvustatakse kõigile õpilastele allkirja vastu ning mis on avaldatud kooli õppeinfosüsteemis.

 

13. KRIISIOLUKORRAS TEGUTSEMINE

13.1 Kriisiolukorras tegutsemine on kirjeldatud dokumendis „Kriisiolukorras tegutsemise plaan”.

 

14. KOOLI VARA JA RUUMIDE KASUTAMISE KORD

14.1 Koolipere hoiab gümnaasiumi vara ning kasutab seda heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt, selle rikkumise või kahjustamise pealtnägija fikseerib olukorra kirjalikult ning teavitab juhtunust kooli administraatorit või juhiabi, kutsub rikkuja korrale. Vara rikkuja on kohustatud koolile korvama tekkinud materiaalse kahju.

14.2 Õpilane tagastab tema kasutuses olnud tehnilised vahendid ettenähtud kohta. 

14.3 Kooli arvutiklassis täidab õpilane “Jõhvi Gümnaasiumi arvutiklassi kasutamise korda”.

14.4 Loodusainete laboriklassides täidab õpilane nende ruumide kasutamise erinõudeid.

14.5 Õpilasel ja koolitöötajal on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordivahendeid, tehnilisi ja muid vahendeid tasuta. Osapoolte vaheline kokkulepe võib olla kirjalik või suuline, sõltuvalt kasutamise ajast ja eesmärgist. Kokkuleppe vormi ja info, kelle poole pöörduda, saab õpilane lennujuhendajalt/mentorilt.

14.6 Ruumide ja vahendite heakorra ning otstarbeka kasutamise eest vastutab ürituse korraldaja.

14.7 Ruumide või vahendite rikkumise või hävinemise korral on koolil õigus nõuda ürituse korraldajalt tekkinud materiaalse kahju korvamist ja ürituse korraldajal on  kohustus koolile korvata tekkinud materiaalne kahju.

14.8 Koolis viibijad kasutavad lifti vaid sihtotstarbeliselt (liikumisvaegusega inimese teenindamiseks, õppematerjalide ja -vahendite või koristustehnika transportimiseks jms). Häire korral lift ei tööta.

14.9 Õpilasel on õppevahendite hoidmiseks võimalik kasutada koolikappi, sõlmides koolikapi kasutamise lepingu. Gümnaasiumis asuvate koolikappide kasutamise kord on reguleeritud koolikapi kasutamise lepingus.

14.10 Parkimine toimub kooliparklas kirjaliku parkimisloa alusel. Parkimisloa taotlemiseks tuleb pöörduda juhiabi poole. Jalgrataste hoidmiseks on koolimaja sissepääsu juures jalgrattaparkla.

 

15. INFOSÜSTEEMIDE KASUTAMINE

15.1 Infosüsteemide kasutamine koolis toimub vastavalt “Jõhvi Gümnaasiumi IT eeskirjale”.

15.2 Arvutiklassi ja seadmete kasutamine toimub vastavalt “Jõhvi Gümnaasiumi IT eeskirja“ lisade “Jõhvi Gümnaasiumi arvutiklassi kasutamise korrale” ning “Jõhvi Gümnaasiumi infotehnoloogiliste seadmete kasutamise korrale”.

 

16. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE JA NENDEST TEAVITAMISE KORD

16.1 Õpilase heaolu tagamiseks ja edasijõudmise toetamiseks rakendatakse järgnevaid tugimeetmeid.

16.1.1 Lennujuhendaja/mentor viib õpilasega vähemalt üks kord õppeaasta jooksul läbi arenguvestluse. Arenguvestluse eesmärgiks on õpilase positiivsete arengueelduste märkamine ja edasiste arengueesmärkide seadmine koostöös aineõpetajatega ja lapsevanemaga järgnevaks õppeperioodiks. Vestluse tulemused fikseeritakse õppeinfosüsteemis. Arenguvestluste läbiviimine toimub vastavalt korrale “Arenguvestluste läbiviimise kord”.

16.1.2 Õpilase arengut toetavad info-/mentortunnid, mida viivad läbi lennujuhendajad/mentorid .

16.1.3 Õpilase individuaalne nõustamine dokumenteeritakse, vajadusel osalevad nõustamises perekond ja aineõpetajad. Nõustamise eesmärk on parandada kohanemis-, käitumis- ja/või õpiprobleemidega õpilase õpitulemusi, tõsta õpimotivatsiooni, korrigeerida käitumisprobleeme. Kui õpilase koolipoolne nõustamine ei ole viinud soovitud tulemuseni, kaasab õppenõustaja vajadusel koostöös lapsevanemaga koolivälised tugispetsialistid ja organisatsioonid ning korraldab koostööd õpilase huvidest lähtuvalt. Võrgustikutööd korraldab ja juhib õppenõustaja.

16.1.4 Vajadusel koostatakse, rakendatakse individuaalne õppekava (IÕK) ja hinnatakse õppeprotsessi regulaarselt (vastavalt kehtivale korrale “IÕK rakendamise kord”). Hariduslike erivajadustega õpilasele (sh ka andekad õpilased) koostatakse vastavalt vajadusele individuaalne õppekava (IÕK) lähtuvalt seaduses loetletud tingimustele (PGS §18). Individuaalse õppekava rakendamise otsuse kinnitab direktor käskkirjaga.

16.1.5 Ainekonsultatsioone viiakse läbi nii individuaalselt kui ka rühmakonsultatsioonide vormis. Iga aineõpetaja viib vähemalt kaks korda nädalas läbi ainekonsultatsiooni. Konsultatsioonitundide graafik on õpilastele kättesaadav tunniplaanis.

16.2  Iga koolipere liige märkab kodukorra rikkumist, ebatsensuursete väljendite kasutamist ning ebasobivat käitumist ja reageerib sellele.

16.3 Kodukorda mittetäitva õpilase suhtes võib lisaks rakendada üht või enamat järgnevat mõjutusmeedet (vastavalt PGS § 58):
16.3.1 kirjalik märkus õppeinfosüsteemis;
16.3.2 õpilase käitumise dokumenteeritav arutamine ühe või mitme koolitöötaja (lennujuhendaja/mentori/aineõpetaja/õppejuhi/õppenõustaja/direktori) osalusel;
16.3.3 õpilase käitumise dokumenteeritav arutamine lapsevanema/seadusliku esindajaga;
16.3.4 õpilase käitumise dokumenteeritav arutamine õppenõukogus;
16.3.5 kirjalik noomitus (käskkiri);
16.3.6 õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida aineõpetaja määratud kohas (õppenõustaja/lennujuhendaja/mentori juures) ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
16.3.7 ajutine keeld võtta osa õppekavavälistest tegevustest koolis;
16.3.8 ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

16.4 Punktides 16.3.2-16.3.8 kirjeldatud tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitab lennujuhendaja/mentor/kooli töötaja lapsevanemat/ õpilase seaduslikku esindajat kirjalikult õppeinfosüsteemi kaudu esimesel võimalusel.

16.5 Mõjutusmeetmete kasutamisel rakendatakse paralleelselt õpilase käitumise tagamaade väljaselgitamiseks tugimeetmeid.

16.6 Probleemid ja arusaamatused lahendatakse samal tasandil, millel need tekkisid, näiteks õpilane-õpetaja. Kui eesmärki ei saavutata, arutatakse probleemi järgmisel tasandil, s.t kooli juhtkonnas, õppenõukogus või hoolekogus.
 

17. ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD

17.1 Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor arvestades punktides 17.1.1 - 17.1.9 sätestatut. Õpilane arvatakse koolist välja,

17.1.1 kui täisealine õpilane või alaealise õpilase vanem/seaduslik esindaja on koolile esitanud sellekohase taotluse;

17.1.2 kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja vanem/seaduslik esindaja ei ole esitanud hiljemalt 30. augustiks kooli direktorile taotlust õpilase kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal;

17.1.3 kui õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust kooli territooriumil, kooli korraldatud üritusel, õppekäigul, õppelaagris või kooli esindamisel koolivälistel üritustel, rikub korduvalt kodukorda või rikub mitut kodukorra punkti samaaegselt;

17.1.4 kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;

17.1.5 kui õpilasel on õppeaasta jooksul põhjuseta puudumisi summaarselt üle 15% õppetundidest;

17.1.6 kui õpilasel on kaks või enam fikseeritud petmise juhtumit;

17.1.7 edasijõudmatuse tõttu õppetöös:
17.1.7.1 kui 10.-11. klassi õpilane ei ole õppeaasta lõpuks ja 12. klassi õpilane ei ole 1. juuniks sooritanud vastava klassi kõiki ainekursuseid positiivsele hindele (viie palli süsteemis vähemalt hindele "3" ja mitteeristava hindamise puhul hindele "A");

17.1.8 kui õpilane on täitnud gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;

17.1.9 õpilase surma korral.

17.2 Koolist välja arvatud õpilane tagastab enne dokumentide kättesaamist koolile vara (kapivõti, õppevahendid, õppe- ja ilukirjandus, e-õpilaspilet) ringkäigulehe alusel. Ringkäigulehe annab ja selle täitmist kontrollib lennujuhendaja/mentor.

 

 

Jõhvi Gümnaasiumi kodukord (kehtib alates 01.09.2020)

(direktori 22.06.2020 KK nr 2020/1-2/12)

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Kooli kodukord on õpilasi, koolitöötajaid ja õpilaste vanemaid (edaspidi: koolipere) siduv kokkulepe, mis lähtub põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, muudest seadustest ja dokumentidest. Lisaks arvestab kooli kodukord üldiste väärtuste ja käitumise heade tavadega.

1.2 Kodukord reguleerib igapäevast suhtlemist, käitumist ja ühistegevust koolimajas, kooli territooriumil ja kooli korraldatud üritusel, õppekäigul ja õppelaagris ning kooli esindamisel koolivälistel üritustel.
Kooli territoorium on
1.2.1 kooli füüsiline territoorium (koolimaja ja selle ümbrus sh väliõppeklasside alad, kooliparkla, koolimaja ja -parkla vaheline ala),
1.2.2 kooli virtuaalruum (kooli koduleht, kooli õppeinfosüsteem, kooli poolt hallatavad sotsiaalmeedia kontod jne).

1.3 Kooli kodukord ja sellesse tehtavad muudatused arutatakse läbi kooli töötajatega ning esitatakse enne kehtima hakkamist arvamuse avaldamiseks õppenõukogule, õpilasesindusele ja hoolekogule.

1.4 Kodukorra kehtestab direktor.

 

2. ÜLDISED PÕHIMÕTTED

2.1 Jõhvi Gümnaasiumi põhiväärtusteks on inimlikkus, tarkus ning loovus. Kooli igapäevaelu, õppetöö ja õppetöövälised tegevused toimuvad kooskõlas kooli põhiväärtustega.

2.2 Esmane õppetööd puudutava info jagamise koht on õppeinfosüsteem Stuudium. Täiendavate infokanalitena kasutatakse kooli veebilehte, e-posti, sotsiaalmeedia võrgustikke, kooli infotelereid ja suulist info jagamist koolipere liikmetele.

2.3 Õpilane ei tohi direktori/õppejuhi/lennujuhendaja/mentori loata koolimajja kutsuda ega sisse lasta inimesi, kes ei ole koolipere liikmed.

2.4 Üleriided ja välisjalanõud jäetakse gümnaasiumi avatud ja mittelukustavasse garderoobi. Üleriietes ja välisjalanõudes viibimine on lubatud ainult garderoobialal. Vahetusjalanõude puudumisel tuleb koolimajas ringi liikuda jalanõudeta või ühekordsetes sussides.

2.5 Kool on ametiasutus. Gümnaasiumi õpilased ja töötajad riietuvad koolimajas korrektselt ja kannavad vahetusjalanõusid.

2.6 Õpilased hoolitsevad oma välimuse eest, on puhtad, kannavad eale ja aastaajale sobivat riietust. Riietuse juures kasutatavad aksessuaarid on tagasihoidlikud ning ei ohusta õpilast ennast ega kaasõpilasi.
Vahetusjalatsid on hügieenilised, jala- ja põrandasõbralikud. Kehalise kasvatuse tunnis kannavad õpilased sportimiseks sobivaid jalanõusid. Kehalise kasvatuse tunni riietega ei käida teistes õppetundides.

Koolis ei kanta
2.6.1 dresse (dressipüksid ja -pluus on lubatud ainult kehalise kasvatuse tunnis, sportlikel üritustel, matkadel jne);
2.6.2 silmapaistvalt avara dekolteega ja väga lühikesi pluuse, kleite ning seelikuid (pluus peab katma kõhu ning seelik/kleit peab olema viisaka pikkusega);
2.6.3 katkiseid teksaseid ja muid silmapaistvalt rebenenud riideid;
2.6.4 peakatteid (k.a kapuutsi, v.a põhjendatud juhtudel nt. esinemiskostüümid).

Aktusel, eksamil, uurimistöö või praktilise töö kaitsmisel ja muul pidulikul üritusel kantakse pidulikku riietust (soovitatavalt valge pluus/triiksärk ja tumedad püksid või seelik).

2.7 Koolipere liikmed peavad silmas viisaka käitumise reegleid ning ei käitu teist isikut häirival või ohtu seadval viisil.

2.8 Koolimajast või kooli territooriumilt leitud esemed tuleb viia infolauda administraatori kätte.

2.9 Koolihoones ei ole lubatud segada oma tegevusega kaasõpilasi ja töötajaid.

2.10 Kooli territooriumil ja koolihoones pole lubatud poliitpropaganda, kanda või presenteerida Eesti riigi vastast atribuutikat.

2.11 Õpilane, kooli töötaja, külalised, hoones viibiva teenuseosutaja töötaja ei tohi ohustada oma tegevusega koolis viibivate isikute turvalisust.

2.12 Koolipere liige aitab kaasa kooli igapäevaelu sujuvuse tagamisele.


3. KOOLIPÄEVA KORRALDUS

3.1 Koolipäevadel on koolimaja avatud esmaspäevast neljapäevani 7:50-19:00, reedeti 7:50-18:00 (v.a üritused, taotluse alusel toimuvad tegevused). Koolimaja välisuksed on suletud ning õpilased saavad kooli siseneda e-õpilaspiletiga.

3.2 Õppetunnid algavad ja lõpevad vastavalt tunniplaanile. Õppetunnid algavad kell 8.45. Õppetunni kestuseks on 75 minutit, millest 70 minutit on kontakttund ning 5 minutit on aeg õpilase iseseisvaks tööks.

3.3 Vahetunni pikkus on 10 minutit, välja arvatud söögivahetund, mille pikkus on 55 minutit.

3.4 Õppetundide ajad on
08.45 - 09.55
10.05 - 11.15
11.25 - 12.35
13.30 - 14.40
14.50 - 16.00

3.5 Kooli tunniplaan on avalik ning leitav kooli kodulehelt. Koolis toimuvad tunniplaanivälised üritused on märgitud õppeinfosüsteemis ning kooli kodulehel.

3.6 Juhendatud õpe (ainetund) on esmane õppevorm. Koolis ei ole koolikella. Ainetunni osapooled jõuavad tundi õigel ajal ning tundi alustab ja lõpetab õpetaja. Varasema tunnist lahkumise korral peab õpilasel olema lennujuhendaja/mentori kirjalik luba, mille lennujuhendaja/mentor kirjutab aineõpetajale õppeinfosüsteemis.

3.7 Õpetaja tunnist puudumise korral teavitab õpilane sellest kooli õppejuhti või direktorit.

3.8 Tundi hilinemine fikseeritakse Stuudiumis. Kui õpilane hilineb 20 või enam minutit, märgib aineõpetaja õpilasele puudumise.

3.9 Mobiiltelefoni ja muid tehnoloogilisi vahendeid võib kasutada tunnis eesmärgipäraselt aineõpetaja nõusolekul või korraldusel, vastasel juhul on õpetajal õigus need hoiule võtta ja õpilasel kohustus hoiule anda. Hoiulevõtt fikseeritakse märkusena õppeinfosüsteemis Stuudium. Hoiule võetud asjad saab õpilane tunni lõpus kätte õpetajalt (PGS § 58 lg 3 p 6).

3.10 Koolis on kasutusel veebipõhine õppeinfosüsteem Stuudium.

3.11 Koolihoonest väljaspool toimuva õppetöö korraldamise, kooli esindamise olümpiaadidel, võistlustel vms ja õpilaste turvalisuse eest vastutab õppetööd läbiviiv või õpilasi saatev kooli töötaja. Väljaspool koolihoonet toimuv õppetöö või kooli esindamine tuleb hiljemalt 3 tööpäeva enne selle toimumist vastavalt kooli e-päevikus asuvale taotlusvormile õppejuhiga kooskõlastada.

 

4. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Õpilase õigused

4.1.1 Jõhvi Gümnaasiumi õpilasel on õigus
4.1.1.1 osaleda õppetöös;
4.1.1.2 saada kooli juhtkonnalt, lennujuhendajalt/mentorilt, õppenõustajalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja hindamise kohta;
4.1.1.3 saada õppekavas ettenähtu omandamiseks lisatuge;
4.1.1.4 valida enda huvidele ja võimetele vastav õppemoodul ning pakutavate valikkursuste hulgast täiendavaid valikaineid;
4.1.1.5 saada esmast meditsiinilist abi;
4.1.1.6 kasutada kooliõe teenust;
4.1.1.7 saada karjäärinõustamist;
4.1.1.8 olla valitud kooli õpilasesindusse ning õpilaste esindajaks kooli hoolekogusse;
4.1.1.9 teha õpilasesindusele, kooli juhtkonnale ja/või õpetajatele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;
4.1.1.10 osaleda kooli huviringide töös ja õppekavavälises tegevuses;
4.1.1.11 pöörduda õppe- ja kasvatustegevuses ettetulevate vaidlusküsimuste lahendamiseks lennujuhendaja/mentori ja kooli juhtkonna poole;
4.1.1.12 olümpiaadi koolivoorus osaleval õpilasel on õigus olla samal päeval õppetööst vabastatud, piirkondlikuks olümpiaadiks või ainealaseks võistluseks valmistuval õpilasel on õigus ühele ja vabariikliku olümpiaadi eel kahele vabale päevale.

4.2 Õpilase kohustused

4.2.1 Jõhvi Gümnaasiumi õpilane on kohustatud
4.2.1.1 osalema õppetöös vastavalt kooli tunniplaanile ja õppekorraldusele (nt loeng, iseseisev töö, projektipäev, õppekäik, e-õppepäev, eksami konsultatsioon jm);
4.2.1.2 täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi vastavalt oma võimetele, pöörduma õpioskuste puudumisel õppenõustaja poole;
4.2.1.3 tagama tunnis töörahu, mitte segama kaasõpilasi ja õpetajat;
4.2.1.4 teavitama oma õppetööst puudumisest esimesel võimalusel lennujuhendajat/mentorit ja vajadusel aineõpetajat (sh koolipäeva kestel);
4.1.2.5 lugema vähemalt üks kord tööpäeva jooksul Stuudiumi keskkonda edastatud sõnumeid ja hoidma end kursis koolis toimuvaga;
4.1.2.6 käituma viisakalt kaasõpilaste ja täiskasvanutega, austama üldtunnustatud ühiselu reegleid;
4.1.2.7 järgima tervislikke eluviise;
4.1.2.8 esindama ennast ja oma kooli väärikalt, mitte kahjustama kooli mainet;
4.1.2.9 täitma kooli kodukorda ja järgima Eesti Vabariigi seadusi;
4.1.2.10 täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid (sh määratud konsultatsioone);
4.1.2.11 suhtuma kooli varasse hoolivalt ja tagastama koolist saadud vahendid õigel ajal. Õpilane (piiratud teovõimega õpilase puhul tema vanem) hüvitab koolile teadlikult või hoolimatusest tekitatud materiaalse kahju.

4.2.2 Gümnasist ei valeta, ei kirjuta maha, ei plagieeri ega peta mingil muul viisil. Sellise tegevuse tagajärjed on välja toodud kooli üldhindamisjuhendis.

4.3 Koolitöötaja õigused ja kohustused:

4.3.1 Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

4.4 Õpilase vanema/seadusliku esindaja õigused ja kohustused:

4.4.1 Õpilase vanemal/seaduslikul esindajal on õigus
4.4.1.1 saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevust puudutavates küsimustes;
4.4.1.2 teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid oma lapse lennujuhendajale/mentorile, õppejuhile ja koolijuhile;
4.4.1.3 taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist;
4.4.1.4 otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
4.4.1.5 osaleda lastevanemate koosolekul;
4.4.1.6 saada valituks kooli hoolekogusse;
4.4.1.7 pöörduda õppe-ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks õpilase lennujuhendaja/mentori, aineõpetaja või õppejuhi poole. Kõiki osapooli mitte rahuldava tulemuse puhul ka kooli direktori ja hoolekogu poole.

4.4.2 Õpilase vanemal on kohustus võimaldada ja soodustada õpilase osalemist õppetöös, sealhulgas
4.4.2.1 luua oma lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
4.4.2.2 esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada kooli nende muutumisest;
4.4.2.3 tutvuda koolielu korraldavate dokumentidega;
4.4.2.4 teha kooliga koostööd “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
4.4.2.5 kasutada meetmeid, mida kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus talle pakub;
4.4.2.6 pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole.

 

5. ÕPPETÖÖST PUUDUMINE JA SELLEST TEAVITAMISE KORD

5.1 Õpetaja märgib puudujad tunni alguses e-päevikusse.

5.2 Õppetööst puudumine on lubatud ainult mõjuval põhjusel. Mõjuvad põhjused on järgnevad:
5.2.1 õpilase haigus/tervislik seisund;
5.2.2 olulised perekondlikud põhjused;
5.2.3 kooli ametlik esindamine;
5.2.4 läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;
5.2.5 koolivälise huvitegevusega seotud esinemised/esindamised (tõendi alusel).

5.3 Kui õpilane puudub haiguse tõttu või perekondlikel põhjustel, teavitab õpilase vanem/seaduslik esindaja lennujuhendajat/mentorit esimesel võimalusel (koolipäeva hommikul, põhjendatud juhtudel koolipäeva lõpuks). Erandkorras (kui lapsevanemal või õpilase seaduslikul esindajal ei ole võimalust ühendust võtta) võib oma puudumisest teavitada ka õpilane ise. Teavitamata puudumisest hilisemal päeval esitatud tõendeid ei aktsepteerita ning need puudumised jäävad päevikus põhjuseta puudumisteks.

5.4 Puudumisest teavitamine toimub telefonikõne, tekstisõnumi, e-kirja või õppeinfosüsteemi sissekandega.

5.5 Puudumine ei vabasta õpilast õppetunnis taotletavate õpitulemuste saavutamise kohustusest.

5.6 Pikaajalise vabastuse kohta kehalisest kasvatusest peab õpilane või vanem/seaduslik esindaja esitama tõendi aineõpetajale vabastuse kehtivusaja alguses. Vabastuse saanud õpilane täidab õpiülesandeid, mille õpetaja on talle tunni alguses andnud (õpetaja määrab ka õpiülesannete täitmise koha).

5.7 Kui õpilane peab õppetöö ajal koolist lahkuma, on ta kohustatud sellest teavitama lennujuhendajat/mentorit. Kui see ei ole võimalik, siis aineõpetajat või õppenõustajat.

5.8 Enam kui kolme järjestikuse koolipäeva pikkuseks puudumiseks mittetervislikel põhjustel tuleb taotleda hiljemalt kaks tööpäeva varem kooli õppejuhilt eriluba. Vastava blanketi saab õppeinfosüsteemist või lennujuhendaja/mentori käest.

5.9 Õpilase puudumiseks võistluse või esinemise tõttu annab loa õppejuht taotluse alusel. Taotluse võib õppejuhile esitada õpilane, tema vanem, aineõpetaja, huviringi esindaja või võistluse/esinemise korraldaja.

5.10 Õppekäigud on õppetöö osa. Õppekäigul osalemine on õpilasele kohustuslik. Õppekäiku saatvate täiskasvanute arv sõltub marsruudist ja sihtkohast.

5.11 Kool ega kooli töötajad ei korralda väljasõite, millel ei ole õppetööga seotud eesmärke.

 

6. ÕPILASE JA VANEMATE TEAVITAMINE

6.1 Õpilasele kohalduv päevakava tehakse õpilastele ja nende vanematele teatavaks kooli õppeinfosüsteemi ja veebilehe kaudu.

6.2 Hindamise põhimõtteid kirjeldatakse kooli õppekavas, üldises hindamisjuhendis, ainekursuste hindamisjuhendites ja õppeinfosüsteemis.

6.3 Hindamise põhimõtted ja korra, ainekursuse jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid ja planeeritavad üritused teeb aineõpetaja gümnaasiumiõpilasele teatavaks ainekursuse algul. Üldhindamisjuhend ja iga ainekursuse hindamisjuhend on leitav õppeinfosüsteemis.

6.4 Kool teavitab õpilast ja tema vanemat/seaduslikku esindajat õpitulemustest õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu.

6.5 Õpilasel on õigus saada aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

6.6 Alaealise õpilase vanemal on õigus saada soovi korral teavet oma lapse hinnete kohta lennujuhendajalt/mentorilt või aineõpetajalt e-kirja või Stuudiumi sõnumi teel.

6.7 Arengu- ja koostöövestlused toimuvad koolis sätestatud korra alusel.

 

7. ÕPILASPILETI KASUTAMISE KORD

7.1 Jõhvi Gümnaasiumis on kasutusel elektrooniline õpilaspilet (e-õpilaspilet), mis tõendab, et õpilane õpib Jõhvi Gümnaasiumis.

7.2 E-õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm on kehtestatud 13.08.2010. a haridus- ja teadusministri määrusega nr 42 “Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”.

7.3 E-õpilaspilet väljastatakse kehtivusajaga kolm aastat.

7.4 E-õpilaspileti kadumisest või purunemisest tuleb teatada viivitamatult kooli juhiabile, kes sulgeb õpilaspileti ja väljastab täisealise õpilase või alaealise õpilase vanema / seadusliku esindaja kirjaliku taotluse alusel duplikaadi.

7.5 E-õpilaspilet kuulub koolile ning on väljastatud konkreetsele õpilasele. Õpilaspiletit on keelatud anda teistele kasutada. Leitud õpilaspilet tuleb tuua kooli lennujuhendajale/mentorile, administraatorile või juhiabile.

7.6 Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või vanem/ seaduslik esindaja kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile.

7.7 Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast väljastatakse talle dokumendid pärast e-õpilaspileti koolile tagastamist.

7.8 Tagastatud e-õpilaspilet hävitatakse.
 

8. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE

8.1 Õpilasi tunnustatakse “Jõhvi Gümnaasiumi koolipere tunnustamise kord” alusel.

 

9. PILDI- JA VIDEOMATERJALIDE AVALIKUSTAMINE

9.1 Kooli kodulehel ei avaldata õpilaste nimekirju (v.a vilistlaste nimekirju) ega klassipilte.

9.2 Õpilaste saavutusi konkurssidel, olümpiaadidel, võistlustel kajastatakse kooli kodulehel (rubriigis „Silmapaistev Arhitekt“, uudised), kooli sotsiaalvõrgustikes, koolisiseses infokanalis (siseteler, Stuudium, infokiri, kooli ajaleht).

9.3 Kajastatavad andmed: nimi, klass, saavutatud koht, konkursi andmed, pildimaterjal (selle olemasolul).

9.4 Koolis toimuvaid üritusi ja sündmuseid kajastatakse kooli kodulehel, kooli sotsiaalmeedia lehtedel ja/või koolisisestes infokanalites.

9.5 Kooli tellitud fotograaf/videograaf, kes pildi/videomaterjale koolile kooli ajaloo säilitamise eesmärgil teeb, pildistab/filmib avalikult, mistõttu isikul, kes ei soovi pildile/videomaterjalidele jääda, on võimalus ning kohustus kaamera ette jäämisest ise hoiduda.

9.6 Nõusoleku pildi- ja videomaterjali avaldamiseks annab lapsevanem õpilase kooli sisseastumisel Arno-s (haridussteenuste haldamise süsteem) esitataval avaldusel.

9.10 Kui alaealise õpilase vanem ei ole nõus, et tema lapsest pilti/videomaterjali tehakse, on vanemal kohustus oma last sellest selgelt informeerida ning teda instrueerida, et laps kaamera ette jäämisest hoiduks.

9.11 Õigus esinejana üritustel või osatäitjana koolivideotes osaleda on vaid pildi/videomaterjalide avaldamisega nõus oleval täisealisel õpilasel / vanema nõusolekut omaval alaealisel õpilasel. Reeglist kinnipidamise eest vastutab täisealine õpilane / alaealise õpilase vanem.

9.12 Üritusel pildile jäänud isikul (või alaealise lapse puhul tema vanemal) on õigus paluda avaldatud pilt kooli kodulehelt ja kooli sotsiaalmeedia lehelt eemaldada, kirjutades vastavasisulise teate koos viitega pildi asukohale kooli üldmeilile (kool@johvig.ee).

 

10. JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMINE

10.1 Kooli hoones ja territooriumil  on videovalve.

10.2 Videovalvet võib kasutada Jõhvi Gümnaasiumi hoone, territooriumi ja territooriumile paigaldatud vara kaitseks ning territooriumil viibivate isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks.

10.3 Jälgimisseadmestiku kasutamise põhimõtted on kirjeldatud “Jõhvi Gümnaasiumi IT eeskirjas”.

 

11. VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE, JUHTUMIST TEAVITAMISE JA SELLE LAHENDAMISE KORD

11.1 Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest kannavad hoolt kõik koolipere liikmed.

11.2 Vaimset või füüsilist turvalisust (edaspidi turvalisust) ohustavaks olukorraks loetakse vaimset ja füüsilist vägivalda, kübervägivalda, kriisi, terviseriket, traumat ja muud olukorda, kus on ohus koolipere liikme või liikmete vaimne või füüsiline heaolu.

11.3 Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks
11.3.1 on keelatud kaasinimeste suhtes vaimse ja füüsilise vägivalla kasutamine;
11.3.2 on keelatud pildistamine ja salvestiste tegemine ilma kohalolijate nõusolekuta;
11.3.3 ei ole soovitatav väärisesemete, raha jm jätmine garderoobi ega mujale kooli ruumidesse (kool ei vastuta kaduma läinud esemete eest).
11.3.4 õpilane hoiab oma õppevahendite kapi lukus. Kui õpilane on kapi võtme kaotanud, avab kapi vajadusel administraator ning õpilasel tuleb hüvitada kaotatud kapi võtme asendamise kulu.

11.4 Õpilaste, koolitöötajate, külaliste ja/või kooli vara turvalisust ohustavast olukorrast teavitab sündmuse pealtnägija/sündmuses osaleja viivitamatult koolitöötajat. Direktor või tema poolt volitatud isik teavitab vajadusel nimetatud olukorrast õpilase vanemat, vastavat ametiasutust ja/või korrakaitseorganit ning kutsub vajadusel kohale arstiabi.

11.5 Gümnaasiumi territooriumil, gümnaasiumihoones, õppekäikudel ning kooliüritustel on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:
11.5.1 relv relvaseaduse tähenduses;
11.5.2 lõhkeaine pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
11.5.3 aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks (sh narkootilised ained, alkohoolsed joogid jne);
11.5.4 kofeiini sisaldavad ergutusjoogid (energiajoogid);
11.5.5 kõik erinevad tubakatooted, tubakalaadsed tooted, nikotiinitooted,  e-sigaretid;
11.5.6 muu ese või aine, mida kasutatakse (või mida võib kasutada) õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks (nt. pipragaas).

11.6 Kui kooli töötajal tekib põhjendatud kahtlus, et õpilase valduses on punktides 11.5.1-11.5.6 nimetatud esemeid või aineid, võtab kooli töötaja kasutusele meetmed vahetu või vahetult eesseisva ohu vähendamiseks või kõrvaldamiseks.

11.7 Nimetatud meetmed on kirjeldatud dokumendis “Keelatud esemete äravõtmise kord”.

 

12. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMINE

12.1 Tulekahju korral tegutsemine on kirjeldatud kooli „Tulekahju korral tegutsemise plaanis“, mida tutvustatakse kõigile õpilastele allkirja vastu ning mis on avaldatud kooli õppeinfosüsteemis.

 

13. KRIISIOLUKORRAS TEGUTSEMINE

13.1 Kriisiolukorras tegutsemine on kirjeldatud dokumendis „Kriisiolukorras tegutsemise plaan”.

 

14. KOOLI VARA JA RUUMIDE KASUTAMISE KORD

14.1 Koolipere hoiab gümnaasiumi vara ning kasutab seda heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt, selle rikkumise või kahjustamise pealtnägija fikseerib olukorra kirjalikult ning teavitab juhtunust kooli administraatorit või juhiabi, kutsub rikkuja korrale. Vara rikkuja on kohustatud koolile korvama tekkinud materiaalse kahju.

14.2 Õpilane tagastab tema kasutuses olnud tehnilised vahendid ettenähtud kohta. 

14.3 Kooli arvutiklassis täidab õpilane “Jõhvi Gümnaasiumi arvutiklassi kasutamise korda”.

14.4 Loodusainete laboriklassides täidab õpilane nende ruumide kasutamise erinõudeid.

14.5 Õpilasel ja koolitöötajal on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordivahendeid, tehnilisi ja muid vahendeid tasuta. Osapoolte vaheline kokkulepe võib olla kirjalik või suuline, sõltuvalt kasutamise ajast ja eesmärgist. Kokkuleppe vormi ja info, kelle poole pöörduda, saab õpilane lennujuhendajalt/mentorilt.

14.6 Ruumide ja vahendite heakorra ning otstarbeka kasutamise eest vastutab ürituse korraldaja.

14.7 Ruumide või vahendite rikkumise või hävinemise korral on koolil õigus nõuda ürituse korraldajalt tekkinud materiaalse kahju korvamist ja ürituse korraldajal on  kohustus koolile korvata tekkinud materiaalne kahju.

14.8 Koolis viibijad kasutavad lifti vaid sihtotstarbeliselt (liikumisvaegusega inimese teenindamiseks, õppematerjalide ja -vahendite või koristustehnika transportimiseks jms). Häire korral lift ei tööta.

14.9 Õpilasel on õppevahendite hoidmiseks võimalik kasutada koolikappi, sõlmides koolikapi kasutamise lepingu. Gümnaasiumis asuvate koolikappide kasutamise kord on reguleeritud koolikapi kasutamise lepingus.

14.10 Parkimine toimub kooliparklas kirjaliku parkimisloa alusel. Parkimisloa taotlemiseks tuleb pöörduda juhiabi poole. Jalgrataste hoidmiseks on koolimaja sissepääsu juures jalgrattaparkla.

 

15. INFOSÜSTEEMIDE KASUTAMINE

15.1 Infosüsteemide kasutamine koolis toimub vastavalt “Jõhvi Gümnaasiumi IT eeskirjale”.

15.2 Arvutiklassi ja seadmete kasutamine toimub vastavalt “Jõhvi Gümnaasiumi IT eeskirja“ lisade “Jõhvi Gümnaasiumi arvutiklassi kasutamise korrale” ning “Jõhvi Gümnaasiumi infotehnoloogiliste seadmete kasutamise korrale”.

 

16. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE JA NENDEST TEAVITAMISE KORD

16.1 Õpilase heaolu tagamiseks ja edasijõudmise toetamiseks rakendatakse järgnevaid tugimeetmeid.

16.1.1 Lennujuhendaja/mentor viib õpilasega vähemalt üks kord õppeaasta jooksul läbi arenguvestluse. Arenguvestluse eesmärgiks on õpilase positiivsete arengueelduste märkamine ja edasiste arengueesmärkide seadmine koostöös aineõpetajatega ja lapsevanemaga järgnevaks õppeperioodiks. Vestluse tulemused fikseeritakse õppeinfosüsteemis. Arenguvestluste läbiviimine toimub vastavalt korrale “Arenguvestluste läbiviimise kord”.

16.1.2 Õpilase arengut toetavad info-/mentortunnid, mida viivad läbi lennujuhendajad/mentorid .

16.1.3 Õpilase individuaalne nõustamine dokumenteeritakse, vajadusel osalevad nõustamises perekond ja aineõpetajad. Nõustamise eesmärk on parandada kohanemis-, käitumis- ja/või õpiprobleemidega õpilase õpitulemusi, tõsta õpimotivatsiooni, korrigeerida käitumisprobleeme. Kui õpilase koolipoolne nõustamine ei ole viinud soovitud tulemuseni, kaasab õppenõustaja vajadusel koostöös lapsevanemaga koolivälised tugispetsialistid ja organisatsioonid ning korraldab koostööd õpilase huvidest lähtuvalt. Võrgustikutööd korraldab ja juhib õppenõustaja.

16.1.4 Vajadusel koostatakse, rakendatakse individuaalne õppekava (IÕK) ja hinnatakse õppeprotsessi regulaarselt (vastavalt kehtivale korrale “IÕK rakendamise kord”). Hariduslike erivajadustega õpilasele (sh ka andekad õpilased) koostatakse vastavalt vajadusele individuaalne õppekava (IÕK) lähtuvalt seaduses loetletud tingimustele (PGS §18). Individuaalse õppekava rakendamise otsuse kinnitab direktor käskkirjaga.

16.1.5 Ainekonsultatsioone viiakse läbi nii individuaalselt kui ka rühmakonsultatsioonide vormis. Iga aineõpetaja viib vähemalt kaks korda nädalas läbi ainekonsultatsiooni. Konsultatsioonitundide graafik on õpilastele kättesaadav tunniplaanis.

16.2  Iga koolipere liige märkab kodukorra rikkumist, ebatsensuursete väljendite kasutamist ning ebasobivat käitumist ja reageerib sellele.

16.3 Kodukorda mittetäitva õpilase suhtes võib lisaks rakendada üht või enamat järgnevat mõjutusmeedet (vastavalt PGS § 58):
16.3.1 kirjalik märkus õppeinfosüsteemis;
16.3.2 õpilase käitumise dokumenteeritav arutamine ühe või mitme koolitöötaja (lennujuhendaja/mentori/aineõpetaja/õppejuhi/õppenõustaja/direktori) osalusel;
16.3.3 õpilase käitumise dokumenteeritav arutamine lapsevanema/seadusliku esindajaga;
16.3.4 õpilase käitumise dokumenteeritav arutamine õppenõukogus;
16.3.5 kirjalik noomitus (käskkiri);
16.3.6 õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida aineõpetaja määratud kohas (õppenõustaja/lennujuhendaja/mentori juures) ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
16.3.7 ajutine keeld võtta osa õppekavavälistest tegevustest koolis;
16.3.8 ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

16.4 Punktides 16.3.2-16.3.8 kirjeldatud tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitab lennujuhendaja/mentor/kooli töötaja lapsevanemat/ õpilase seaduslikku esindajat kirjalikult õppeinfosüsteemi kaudu esimesel võimalusel.

16.5 Mõjutusmeetmete kasutamisel rakendatakse paralleelselt õpilase käitumise tagamaade väljaselgitamiseks tugimeetmeid.

16.6 Probleemid ja arusaamatused lahendatakse samal tasandil, millel need tekkisid, näiteks õpilane-õpetaja. Kui eesmärki ei saavutata, arutatakse probleemi järgmisel tasandil, s.t kooli juhtkonnas, õppenõukogus või hoolekogus.
 

17. ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD

17.1 Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor arvestades punktides 17.1.1 - 17.1.9 sätestatut. Õpilane arvatakse koolist välja,

17.1.1 kui täisealine õpilane või alaealise õpilase vanem/seaduslik esindaja on koolile esitanud sellekohase taotluse;

17.1.2 kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja vanem/seaduslik esindaja ei ole esitanud hiljemalt 30. augustiks kooli direktorile taotlust õpilase kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal;

17.1.3 kui õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust kooli territooriumil, kooli korraldatud üritusel, õppekäigul, õppelaagris või kooli esindamisel koolivälistel üritustel, rikub korduvalt kodukorda või rikub mitut kodukorra punkti samaaegselt;

17.1.4 kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;

17.1.5 kui õpilasel on õppeaasta jooksul põhjuseta puudumisi summaarselt üle 15% õppetundidest;

17.1.6 kui õpilasel on kaks või enam fikseeritud petmise juhtumit;

17.1.7 edasijõudmatuse tõttu õppetöös:
17.1.7.1 kui 10.-11. klassi õpilane ei ole õppeaasta lõpuks ja 12. klassi õpilane ei ole 1. juuniks sooritanud vastava klassi kõiki ainekursuseid positiivsele hindele (viie palli süsteemis vähemalt hindele "3" ja mitteeristava hindamise puhul hindele "A");

17.1.8 kui õpilane on täitnud gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;

17.1.9 õpilase surma korral.

17.2 Koolist välja arvatud õpilane tagastab enne dokumentide kättesaamist koolile vara (kapivõti, õppevahendid, õppe- ja ilukirjandus, e-õpilaspilet) ringkäigulehe alusel. Ringkäigulehe annab ja selle täitmist kontrollib lennujuhendaja/mentor.