Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Õppeaasta keskel kooli vastuvõtmiseks kontakteeru
õppejuht Kristelle Kaarmaaga (tel 392 9714; kristelle.kaarmaa@johvig.ee), et leppida kokku vestluse aeg.
Vestlusele tuleb kaasa võtta allpool loetletud dokumendid (1-7, 9).
Kooli vastuvõtmise otsuse teeb vastuvõtukomisjon dokumentide ning vestluse põhjal.

Õppeaasta keskel vastuvõtmiseks:

1) vormikohase taotluse koolis kohapeal;

2) kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikirja, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut;

3) kandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

4) kandidaadi B1-taseme keeleoskuse tunnistuse koopia, kui õpilane on põhikooli lõpueksamina sooritanud eesti keele kui teise keele eksami;

5) kandidaadi 9. klassi klassitunnistuse koopia/väljavõte (10.klassi astudes);

6) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta.

7) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja;

8) vastuvõetud õpilased esitavad õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul (lennujuhendajale septembrikuu alguses).

9) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega.

10) vastuvõetud õpilased esitavad õppima asudes Stuudiumis koos e-õpilaspileti taotlusega dokumendifoto.

 

 

 

Õppeaasta keskel kooli vastuvõtmiseks kontakteeru
õppejuht Kristelle Kaarmaaga (tel 392 9714; kristelle.kaarmaa@johvig.ee), et leppida kokku vestluse aeg.
Vestlusele tuleb kaasa võtta allpool loetletud dokumendid (1-7, 9).
Kooli vastuvõtmise otsuse teeb vastuvõtukomisjon dokumentide ning vestluse põhjal.

Õppeaasta keskel vastuvõtmiseks:

1) vormikohase taotluse koolis kohapeal;

2) kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikirja, milles analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut;

3) kandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

4) kandidaadi B1-taseme keeleoskuse tunnistuse koopia, kui õpilane on põhikooli lõpueksamina sooritanud eesti keele kui teise keele eksami;

5) kandidaadi 9. klassi klassitunnistuse koopia/väljavõte (10.klassi astudes);

6) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta.

7) isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja;

8) vastuvõetud õpilased esitavad õppima asudes ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul (lennujuhendajale septembrikuu alguses).

9) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega.

10) vastuvõetud õpilased esitavad õppima asudes Stuudiumis koos e-õpilaspileti taotlusega dokumendifoto.